Tỷ giá

Nguyên tệ Ngày hiệu lực Tỷ giá
USD04/06/201822.765,00
EUR04/06/201826.540,77
JPY04/06/2018208,97
GBP04/06/201830.246,03
CHF04/06/201822.931,94
AUD04/06/201817.200,41
CAD04/06/201817.585,88
SEK04/06/20182.560,12