Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch chuyên viên cao cấp
Trương Hoàng Lâm31/12/2020 5:00 PM

Ngày 18/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6670/BNV-TL quy định về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Theo đó, thẩm quyền thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương như sau:

Đối với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia thì Bộ và Cơ quan nganh bộ có thẩm quyền (Khoản 1 Điều 63 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 73 Nghị định 138/2020/NĐ-CP) xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 74 Nghị định 138/2020/NĐ-CP để Xem xét, quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn (do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức d anh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý và các đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.