Tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với quy trình thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lê Hiền29/12/2020 10:00 AM

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với 02 quy trình thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc thực hiện ngay việc phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 02 quy trình thủ tục hành chính "Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu" và "Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu" cho cán bộ công chức (CBCC) thực thi nhiệm vụ liên quan trên hệ thống Thông quan điện tử (E-Customs).

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ công chức truy cập Hệ thống E-Customs thực hiện tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 02 quy trình thủ tục này trên Cơ chế một cửa quốc gia, không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.