THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Thanh Thủy30/11/2020 11:00 AM

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 97/2017/NĐ-CP), ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2020.

Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Thông tư xây dựng mẫu biểu trên cơ sở các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, đồng thời có bổ sung một số mẫu biểu đặc thù, biểu mẫu thiếu trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thông tư ban hành giúp việc sử dụng thống nhất các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2020 và thay thế Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính.


Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:d121f39f-bb34-00f2-0e67-b59f9fbc9241