Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lại Thị Hồng Hoa 16/04/2019 8:00 AM

Sau hơn 10 ngày triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, 100% các doanh nghiệp làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.  

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước nhằm mục đích thắt chặt quản lý luồng tiền và hạn chế việc tiếp xúc giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. 

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2019 tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014) có tài khoản tại Ngân hàng thương mại nếu có hoạt động XNK và phát sinh các khoản nộp NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại Ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Để triển khai thực hiện tốt Đề án phối hợp thu NSNN bằng phương thức điện tử qua các Ngân hàng thương mại và nộp thuế điện tử 24/7, trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, phí và các khoản thu NSNN khác qua Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước, tạo thuận lợi và giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK của doanh nghiệp.

Sau hơn 10 ngày triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, 100% các doanh nghiệp làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.