Xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan
Châu Giang28/03/2019 4:00 PM

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi nộp thuế điện tử, ngày 27/3/2019, Tổng cục Hải quan có văn bản gửi các ngân hàng thương mại cổ phần phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, thống nhất về việc xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai phối hợp thu.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016, khoản 7 Điều 10 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính, điểm 2.7 Điều 4 Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại thì: Trường hợp các ngân hàng thương mại phát hành thư bảo lãnh thuế cho cơ quan hải quan thì phải nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về số tiền thuế đã bảo lãnh của tờ khai được bảo lãnh thuế đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) vào NSNN thay người nộp thuế cho đến khi hạch toán vào tài khoản thu NSNN tại Kho bạc Nhà nước.

Về thời gian tạm dừng hệ thống của ngân hàng để xử lý dữ liệu, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng phối hợp thu thông báo cho Tổng cục Hải quan biết thời gian chạy batch trước ngày 20/3/2019 (giờ bắt đầu và kết thúc) để cập nhật thông tin vào Chương trình nộp thuế điện tử 24/7, cung cấp thông tin cho khách hàng chủ động thời gian nộp tiền điện tử, không để ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa.

Về việc ngân hàng nhận thành công lệnh thanh toán từ Cổng thanh toán điện tử hải quan nhưng không phản hồi lại hoặc phản hồi bị lỗi, theo Tổng cục Hải quan: Trường hợp số tiền trên tài khoản của doanh nghiệp không đủ tiền, hoặc có lý do khách không phù hợp nên ngân hàng từ chối thực hiện giao dịch, đề nghị ngân hàng phải gửi thông báo chi tiết nguyên nhân từ chối để doanh nghiệp được biết. Trường hợp ngân hàng thực hiện các lệnh thanh toán không đúng trình tự quy định dẫn đến hệ thống của Tổng cục Hải quan không có đầy đủ thông tin và từ chối giao dịch, Tổng cục Hải quan đề nghị ngân hàng rà soát và thực hiện các bước theo đúng trình tự quy định tại quy trình trao đổi xử lý thông tin nộp tiền.

Với các trường hợp ngân hàng đã trừ tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nhưng không phản hồi được thông tin nộp tiền sang Cổng thanh toán điện tử của hải quan để thông quan hàng hóa do hệ thống của ngân hàng bị lỗi, Tổng cục Hải quan cho biết: Việc xử lý các chứng từ nộp tiền đã được quy định tại Điều 24 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính, Điều 4 của Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN đã ký giữa ngân hàng thương mại và Tổng cục Hải quan; công văn số 2674/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2018 của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, khi hệ thống gặp sự cố sau khi đã trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nhưng không phản hồi được sản cổng thanh toán điện tử của hải quan để thông quan hàng hóa thì ngân hàng scan giấy nộp tiền và gửi bằng email có gắn chữ ký số sang đơn vị hải quan nơi phát sinh nợ để tạm thời thông quan hàng hóa; tuyệt đối không được để tình trạng đã trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp nhưng không thông quan hàng hóa vì bất cứ lý do gì.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, với một số trường hợp sau khi ngân hàng đã chuyển thông tin nộp tiền sang cổng thanh toán điện tử của hải quan để thông quan hàng hóa nhưng phát sinh sai sót thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế thì phải thực hiện tra soát, đối chiếu lại các thông tin sai sót, không được trả lại tiền vào tài khoản của khách hàng. Trường hợp các ngân hàng trả lại tiền cho khách hàng sau khi đã chuyển thông tin nộp tiền sang cổng thanh toán điện tử của cơ quan hải quan và đã được thông quan hàng hóa thì ngân hàng phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) của lô hàng đã thông quan.