Ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa NK theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ.
Châu Giang24/08/2018 3:00 PM
Quy trình quy định về trình tự các bước công việc cần phải thực hiện tại cơ quan hải quan khi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Quy trình quy định về trình tự các bước công việc cần phải thực hiện tại cơ quan hải quan khi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày 23/8/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ.

Quy trình quy định về trình tự các bước công việc cần phải thực hiện tại cơ quan hải quan khi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ, trừ trường hợp quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tại Quy trình này được hiểu theo quy định tại Điều 2 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016.

Quy trình quy định cụ thể về:

1. Các bước giải quyết hồ sơ miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ tại Tổng cục Hải quan (gồm: Tiếp nhận, phân công xử lý hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa theo điều ước quốc tế; Kiểm tra hồ sơ miễn thuế theo điều ước quốc tế, thỏa thuận; Xử lý hồ sơ trong trường hợp điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận không quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế; Thông báo kết quả xử lý cho người đề nghị miễn thuế).

2. Giải quyết hồ sơ và thực hiện miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố (Xử lý hồ sơ thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế tại Cục Hải quan; Giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan; Xử lý khi hết lượng hàng hóa trên Phiếu theo dõi trừ lùi).

Quy trình cũng quy định về lưu trữ hồ sơ tại Tổng cục Hải quan và tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian cụ thể tối đa phải hoàn thành công việc của từng phần việc trong quy trình được quy định không vượt quá thời gian tối đa theo quy định tại Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

 Cụ thể quy trình: 

http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/3706/27.8.5.PDF


Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:1627f39f-ebb0-00f2-0e67-b28c46324540