WCO hỗ trợ nâng cao năng lực cho Hải quan Việt Nam.
Nguồn: Tổng cục Hải quan.24/07/2015 9:00 AM

Tháng 7/2015, WCO đã tiến hành hoạt động hỗ trợ xây dựng năng lực cho Việt Nam. Đây là nhiệm vụ mới nhất trong hàng loạt công việc đầu vào của dự án "Nâng cao năng lực hải quan đối với thành viên WCO 2012-2015" do Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy (NORAD) tài trợ.

Mục đích của dự án là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 7 quốc gia trong từng lĩnh vực nghiệp vụ hải quan cụ thể, mà đối với Việt Nam là tập trung vào lĩnh vực nâng cao năng lực về đại lý hải quan và kết nối các bên liên quan.

Chương trình bắt đầu bằng cuộc họp giữa các nhà quản lý dự án WCO và nhóm Hải quan Việt Nam chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các thủ tục mới về cấp phép và quản lý đại lý hải quan.

Nhóm làm việc của Hải quan Việt Nam cung cấp những thông tin cập nhật về quá trình từ khi thực hiện các quy định sửa đổi vào tháng 3 năm nay.

Hiện nay, có hơn 80 đại lý hải quan đã được cấp phép theo thủ tục mới. Công việc tiếp theo là đào tạo thêm về các thủ tục mới này.

Các chuyên gia cũng đưa ra những cơ hội để đánh giá tiến bộ trong việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng mới. Bản nghiên cứu đánh giá định kỳ hỗ trợ thực hiện Tuyên ngôn sửa đổi và kết quả thực hiện sẽ được sử dụng để nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Để kết thúc chương trình, một hội thảo được tổ chức để tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục hải quan với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và đại diện cơ quan hải quan trên toàn quốc.

Hội thảo có tính tương tác cao nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về lợi ích cho tất cả các bên liên quan theo hướng tích cực, xây dựng sự gắn kết giữa hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.

Sau đó, Tổng cục Hải quan đã tạo điều kiện mở 1 hội thảo khác với hơn 70 cán bộ hải quan từ 30 tỉnh tham gia để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động kết nối các bên liên quan.

Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:1b26f39f-3b86-00f2-0e67-b9bb9dc93906