Trương Hoàng Lâm31/12/2020 5:00 PM
Ngày 18/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6670/BNV-TL quy định về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.
Trương Hoàng Lâm16/12/2020 3:00 PM
Để thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2020, thay thế Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018.
Ngô Thị Cẩm Linh9/12/2020 11:00 AM
Tiếp theo công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2020, Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 7735/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020 hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.
Ngô Thị Cẩm Linh30/11/2020 2:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 7457/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 hướng dẫn về điều kiện để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.
Thanh Thủy30/11/2020 11:00 AM
Căn cứ Điều 32 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 97/2017/NĐ-CP), ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2020.
Ngô Thị Cẩm Linh24/11/2020 10:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5471/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2020 giải đáp vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp.
Trương Hoàng Lâm13/11/2020 10:00 AM
"Ngày 20/11/2019 Quốc hội Khóa XIV thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và thay thế Bộ luật Lao động 2012 hiện hành.
Bài viết nêu một số điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ Luật Lao động 2019:"
16/09/2020 8:00 AM
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Trần Thị Thanh Thủy15/09/2020 12:00 PM
Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngô Thị Cẩm Linh24/08/2020 10:00 PM
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA trong khi chờ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định này.