Tên thủ tục:Thủ tục điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
Nội dung:

​Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Cục HQ, gồm:

Công văn đề nghị điều chỉnh Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế;
Tài liệu chứng minh việc điều chinh là phù hợp.