Tên thủ tục:Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
Nội dung:

​Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Cục HQ, gồm:
Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế;
Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế;
Giấy chứng nhận đầu tư;