Tên thủ tục:Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho CFS
Nội dung:

​Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Cục HQ, gồm: công văn, sơ đồ kho, giấy tờ về quyền sử dụng. Cục HQ kiểm tra và ra quyết định (đồng ý) hoặc trả lời bằng văn bản (không đồng ý)