Tên thủ tục:Thủ tục tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan theo đề nghị của doanh nghiệp
Nội dung:

​Văn bản thỏa thuận (về việc đồng ý tiêu hủy hàng hóa đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩm chất hoặc quá thời hạn sử dụng) được gửi cho Cục Hải quan nơi có kho ngoại quan để theo dõi.