Tên thủ tục:Thủ tục khai bổ sung tờ khai hải quan (đối với các thông tin Hệ thống VNACCS không hỗ trợ khai bổ sung)
Nội dung:

​Người khai hải quan nộp văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung

Căn cứ pháp lý : Điểm a.2.2 khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC