Tên thủ tục:Thủ tục thanh lý hàng gửi kho ngoại quan theo đề nghị của doanh nghiệp
Nội dung:

​Trong thời hạn thuê kho ngoại quan nhưng chủ hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền có văn bản 

đề nghị thanh lý thì Cục Hải quan tổ chức thanh lý hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy định của pháp luật.