Tên thủ tục:Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
Nội dung:

​Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Cục HQ đối với trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn phát sinh tại nhiều Chi cục Hải quan trong cùng một Cục Hải quan, hoặc gia hạn nộp tiền thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Cơ quan Hải quan ra quyết định gia hạn (hoặc văn bản thông báo đối với trường hợp không đủ điều kiện gia hạn).