Tên thủ tục:Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ
Nội dung:

​Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Cục HQ đối với trường hợp khoản tiền thuế nợ đề nghị nộp dần phát sinh tại nhiều Chi cục nhưng cùng một Cục Hải quan. Cơ quan Hải quan trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.