Tên thủ tục:Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan
Nội dung:

​Căn cứ thực hiện: Khoản 4, điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

Hồ sơ bao gồm:
a) Công văn đề nghị di chuyển, mở rộng, thu hẹp: 01 bản chính.
b) Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển, mở rộng, thu hẹp: 01 bản chụp.
c) Giấy tờ về quyền sở hữu sử dụng kho, bãi khi di chuyển, mở rộng: 01 bản chụp.