6 tháng đầu năm 2018, Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ6 tháng đầu năm 2018, Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụĐổi mới toàn diện công tác quản lý, điều hành; quyết liệt thực hiện nhiệm vụ NSNN; đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống thất thu…, 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.