Hải quan Móng Cái bố trí lực lượng làm việc trong giai đoạn phức tạp của dịch bệnh Covid-19Hải quan Móng Cái bố trí lực lượng làm việc trong giai đoạn phức tạp của dịch bệnh Covid-19Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công điện khẩn số 05/ĐK-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh; các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và hướng dẫn của Cục Hải quan tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp, phương án bố trí lực lượng làm việc trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid- 19.