Sửa đổi Thông tư liên quan đến cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Đại lý làm thủ tục hải quanSửa đổi Thông tư liên quan đến cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Đại lý làm thủ tục hải quanBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.