Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025Để chuẩn bị một số nội dung cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 28/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức họp, làm việc với các tiểu ban phục vụ Đại hội, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và Lãnh đạo các phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan tỉnh. Buổi làm việc nhằm rà soát, đánh giá, tổng hợp các công việc phục vụ Đại hội đã được chuẩn bị trong thời gian qua, từ đó, có hướng chỉ đạo những nôi dung cần tiếp tục triển khai từ nay đến Đại hội.