Số hiệu: 264/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Quyết định số 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm hoạt động của Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 30/01/2013
Tải tệp nội dung toàn văn:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 264/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ý kiến của các Bộ; Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp ngày 18 tháng 01 năm 2013 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện thí điểm hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong (địa điểm: Đảo Mỹ Giang, thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) của Công ty liên doanh Kho ngoại quan Vân Phong thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời gian thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất, nhập xăng dầu ra, vào Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong để bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng thực tế lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn chứa tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong; tổ chức sơ kết 01 (một) năm và tổng kết khi hết thời hạn thí điểm để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan của pháp luật cho phù hợp.

Điều 2. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu từ Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong vào nội địa Việt Nam thực hiện tại cửa khẩu hải quan theo quy định hiện hành. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện để đảm bảo nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Điều 3. Trong thời gian chưa ban hành quy định về tỷ lệ hao hụt đối với hoạt động nhập, xuất, pha chế, bảo quản, tồn trữ… xăng dầu thì tỷ lệ hao hụt xăng dầu gửi kho ngoại quan được xác định căn cứ vào số liệu xác nhận thực tế của công ty giám định độc lập.

Bộ Công thương khẩn trương nghiên cứu, ban hành trong quý II năm 2013 quy định tỷ lệ hao hụt đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu để phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty liên doanh Kho ngoại quan Vân Phong, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Công ty LD Kho ngoại quan Vân Phong;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). LT 31.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải