Số hiệu: 6489/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: V/v thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 05/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Thao go vuong mac ND74.PDF