Số hiệu: 5849/TCHQ-VP
Trích yếu nội dung: Về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 03/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Thuc hien Chi thi 02 Bo Tai chinh.PDF