Số hiệu: 59/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/04/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
20.4.pdf