MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2020
Trương Hoàng Lâm16/12/2020 3:00 PM

Để thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2020, thay thế Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018.

Theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, có 4 nội dung thay đổi cơ bản trong đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2020, cụ thể như sau:

Một là, Hướng dẫn 21-HD/BTCTW bổ sung thêm đối tượng không phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng là đối tượng Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng ngoài đối tượng được miễn trừ công tác và sinh hoạt Đảng như đã quy định tại Hướng dẫn 16-HD/BTCTW trước đó. Tuy nhiên, riêng đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

Hai là, trước đó việc đánh giá, xếp loại Đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn 16 nhưng chỉ có 02 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Theo quy định này, Đảng viên gặp khó khăn trong việc liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa. Do đó, tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW Ban Chấp hành Trung ương Đảng bãi bỏ phụ lục 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền sẽ hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau.

Ba là, Hướng dẫn 21 đã sửa đổi khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí với 04 cấp độ, cụ thể:

Về cấp độ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đối với Tổ chức Đảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là Đảng bộ (Chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo, điển hình cho các tổ chức Đảng khác học tập, noi theo;

- Được đánh giá "Xuất sắc" với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

- Các tiêu chí còn lại được đánh giá "Tốt" trở lên;

- Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong đó có từ 80% được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên";

- Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên;

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Đối với Đảng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo;

- Được đánh giá "Xuất sắc" với các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Các tiêu chí còn lại được đánh giá "Tốt" trở lên;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Về cấp độ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đối với Tổ chức Đảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Được đánh giá "Tốt" với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

- Các tiêu chí còn lại được đánh giá "Trung bình" trở lên;

- Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong đó có từ 50% được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên";

- Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên;

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Đối với Đảng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Được đánh giá "Tốt" với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

- Các tiêu chí còn lại được đánh giá "Trung bình" trở lên;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Về cấp độ Hoàn thành nhiệm vụ

Đối với Tổ chức Đảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Được đánh giá "Trung bình" trở lên tất cả các tiêu chí;

- Tổ chức Đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Đối với Đảng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Được đánh giá "Trung bình" trở lên các tiêu chí cơ bản;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

Về cấp độ không Hoàn thành nhiệm vụ

Là các Tổ chức Đảng mà:

- Đảng bộ (Chi bộ) không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ";

- Có 01 trong số các trường hợp:

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giao (trừ trường hợp bất khả kháng);

+ Các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ ở mức kém;

+ Có từ 02 tổ chức trong số Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ";

+ Bị xử lý kỷ luật;

+ Có trên 20% số tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ";

+ Chi bộ cơ sở có trên 20% số Đảng viên xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ".

Là các đảng viên mà:

- Không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ";

- Có 01 trong số các trường hợp:

+ Bị kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức "Không hoàn thành nhiệm vụ";

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

Bốn là, việc hướng dẫn xếp loại Đảng viên chuyển công tác:

Đối với Đảng viên chuyển công tác mà đã có thời gian sinh hoạt tại Chi bộ cũ thì:

- Chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng;

- Nếu đã công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến của Chi bộ cũ;

Ngoài ra, Hướng dẫn cũng bổ sung thêm một số lưu ý mới trong việc đánh giá, xếp loại Đảng viên:

- Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại ở Chi bộ nơi sinh hoạt chính thức sau khi lấy nhận xét ở nơi đang sinh hoạt tạm thời làm căn cứ;

- Đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức Đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý và thi hành kỷ luật ở nơi mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng nơi xảy ra vi phạm;

- Nếu có dưới 05 tổ chức Đảng, 05 tập thể lãnh đạo, 05 Đảng viên, 05 cán bộ lãnh đạo xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" thì chọn 01 tổ chức Đảng, 01 tập thể lãnh đạo, 01 Đảng viên, 01 cán bộ lãnh đạo xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nếu đủ điều kiện…

04 điểm mới, đáng chú ý về đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên nêu trên cho thấy những quy định chặt chẽ, rõ ràng, sát với thực tiễn tại Hướng dẫn 21/HD-BTCTW đã góp phần khắc phục những hạn chế của những quy định trước đây.