Bảo đảm đồng bộ, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan
Hùng Sơn25/11/2020 11:00 AM

Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) là hoạt động quan trọng của ngành Hải quan, nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi cuc KTSTQ đã thực hiện 42 cuộc, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 11,3 tỷ đồng và đã thực thu vào ngân sách. Bên cạnh đó, Chi cục KTSTQ đã thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, triển khai KTSTQ đối với các doanh nghiệp thuộc các chuyên đề về nâng cao công tác chống gian lận thương mại.

Hiện nay, chưa có sự kết nối thông tin giữa cơ quan hải quan, thuế và các cơ quan liên quan khác liên quan đến công tác kiểm tra doanh nghiệp, nhiều khi dẫn đến vướng mắc là, nhiều cuộc kiểm tra sau khi thu thập thông tin, ban hành quyết định kiểm tra, khi đến doanh nghiệp thì được phản hồi đang có đơn vị khác kiểm tra, cơ quan hải quan buộc phải dừng, hủy quyết định KTSTQ. Bên cạnh đó, thông tin thu thập phục vụ KTSTQ từ hệ thống của ngành vẫn xảy ra lỗi, số liệu chưa chính xác... khiến hoạt động thu thập thông tin thiếu chủ động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng hạn chế, nhất là chưa có hệ thống phần mềm, bộ tiêu chí rủi ro để lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật, kiểm tra theo dấu hiệu.

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra hải quan được chuyển đổi mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm sự đồng bộ trong kiểm soát các khâu trước, trong và sau thông quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu mà vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Do đó, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh triển khai hoạt động KTSTQ cả về số lượng, chất lượng trên cơ sở áp dụng đầy đủ mô hình quản lý tuân thủ, kỹ thuật quản lý rủi ro, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, thực hiện kiểm toán hải quan. Kiến nghị các khó khan, vướng mắc lên các cơ quan cấp trên có liên quan để hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy trình thực hiện KTSTQ thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro và phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Những tháng cuối năm 2020, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiếp tục tăng cường thu thập, phân tích thông tin, rà soát trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro đối với các doanh nghiệp trọng điểm, địa bàn trọng điểm; các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O... các trường hợp khai sai mức thuế, thuế suất tại các biểu thuế, các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế không đúng quy định... để thực hiện KTSTQ, chú trọng kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Tiếp tục triển khai các chuyên đề KTSTQ, nhất là triển khai chuyên đề chống gian lận xuất xứ, giả nhãn mác hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp, góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước.