Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV
Phạm Anh Tuấn12/11/2020 10:00 AM

Ngày 09/11/2020, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia (thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh) tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng trực tiếp truyền đạt các văn kiện trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị.

Tại hội nghị, đảng viên và quần chúng trong đơn vị được nghe quán triệt và học tập toàn văn nội dung văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, cụ thể là những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; những điểm mới, phương hướng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp… trong Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
VG_Hoc_tap_Nghi_quyet_Dai_hoi_Dang_bo_tinh.png
Đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động sau hội nghị, tập trung viết thu hoạch, đăng ký cam kết kế hoạch thực hiện của cá nhân đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh. Trong đó, phần liên hệ thực tiễn trong bài viết, yêu cầu lãnh đạo các cấp thuộc đơn vị, công chức ở từng vị trí việc làm chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và đề ra các biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, gắn với việc thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ""tự diễn biến"", ""tự chuyển hóa"" trong nội bộ; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Đặc biệt là đối với người đứng đầu cần phải thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được Cục Hải quan tỉnh giao.