Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức có sự thay đổi từ ngày 20/8/2020
Trần Thị Thanh Thủy16/09/2020 5:00 PM

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức có nhiều điểm mới, đáng chú ý. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được dựa trên 5 nhóm tiêu chí, đó là: Chính trị, tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật và Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ngoài ra, Nghị định quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định đã có sự thay đổi các mức xếp loại. Bên cạnh việc giữ nguyên các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì Nghị định đã sửa mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thành hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Đồng thời, kết quả này cũng là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng Đảng viên, thực hiện các chính sách khác với công chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các quy định về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức trước đây. Những quy định mới đã góp phần đánh giá, xếp loại công chức một cách chi tiết, bao quát, toàn diện và phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.