Chi bộ Phòng Thuế Xuất nhập khẩu sinh hoạt chuyên đề “Đánh giá thực trạng, xây dựng đề án quản lý điều hành thu NSNN của Cục Hải quan Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025”.
Nguyễn Thị Hồng10/09/2020 10:00 AM
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công trong 2 ngày 15 và 16/6/2020,  đã ban hành Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; một trong những đề án trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 là ""Đề án quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025"", đồng thời ngày 22/6/2020, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục HQQN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi bộ phòng Thuế XNK được giao nhiệm vụ thu thập thông tin, tham mưu xây dựng Đề án và hoàn thành trước tháng 11/2020.
Thue_Chi_bo.png
Có thể nói, quản lý, thu thuế XNK là một trong những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và có mối quan hệ mật thiết với nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho rằng: ""Công tác thu thuế phải do ""Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"", ""thu thuế phải hợp lòng dân"".
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, đồng chí Đinh Việt Dũng - Bí thư Chi bộ Phòng Thuế Xuất nhập khẩu đưa ra thông điệp ""Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp"", ""nuôi dưỡng nguồn thu để góp phần tăng thu ngân sách nhà nước"" tại buổi sinh hoạt chuyên đề Quý III/2020 của Chi bộ phòng Thuế xuất nhập khẩu.
Thời gian qua, Chi bộ phòng Thuế Xuất nhập khẩu đã chỉ đạo chuyên môn tham mưu xây dựng nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu Ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng,  thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ của Chi bộ là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là việc xây dựng""Đề án quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025"" bằng các nhiệm  vụ, giải pháp cụ thể, gắn với phân công rõ trách nhiệm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lộ trình thực hiện và đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ được giao.
Để xây dựng được Đề án, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức cùng vào cuộc, quyết tâm tập trung cao độ vào việc tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá, dự báo tình hình, hoàn thiện Đề án, góp phần giữ vững vị trí của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm 07 Cục Hải quan tỉnh/thành phố có số thu, nộp ngân sách cao dẫn đầu cả nước và duy trì, đảm bảo nguồn thu cho giai đoạn các năm tiếp theo.
Bám sát chủ đề buổi sinh hoạt, Chi bộ đã có 03 tham luận trình bày những nội dung cơ bản: Tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, đồng bộ, chủ động, đánh giá được tình hình tổng quát, dài hơi, tình hình hoạt động XNK, các tác động của chính sách đồng thời quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm kỷ cương trong công tác thu ngân sách, đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu giao thu hàng năm; Phấn đấu nêu ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, rõ người, rõ việc, có lộ trình cụ thể; Đề án phải được lấy ý kiến và triển khai đến toàn Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Việc thực hiện đề án phải có sự theo dõi, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh để thống nhất định hướng triển khai thực hiện tiếp.
Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phòng Thuế XNK đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; thể hiện quyết tâm và ý thức, trách nhiệm trong việc tập trung xây dựng hoàn thiện Đề án quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu hút doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng thu NSNN trên địa bàn.