Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945- 10/9/2020)
Tiến Đạt10/09/2020 10:00 AM

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành Hải quan: kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945- 10/9/2020). Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) đã quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu trong đó mục tiêu chính là hoàn thành chỉ tiêu chính về số thu ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra sau thông quan để kịp thời kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và chào mừng kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước.

Kiểm tra sau thông quan là hoạt động quan trọng của ngành Hải quan, nhằm hướng dẫn doanh nghiệp (DN) nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi trong hoạt động xuất, nhập khẩu, ngăn chặn kịp thời sai phạm, truy thu tiền thuế thiếu, tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước.
KTSTQ_Anh_cho_Bai_10_9.png
Hướng tới mục tiêu chung là tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn, đồng thời đảm bảo sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ nhận thức và hành động, góp phần đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã xây dựng kế hoạch và vận dụng linh hoạt các nguồn lực hạn chế trong điều kiện dịch Covid-19 hoành hành để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành 4 mục tiêu cụ thể gồm:
Thứ nhất, Chi cục đã đẩy mạnh, đổi mới phương thức thực hiện kiểm tra theo hướng áp dụng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin để thu thập, phân tích thông tin, đánh giá các dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, nhằm giảm thiểu thời gian kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Công tác Kiểm tra sau thông quan. Tỷ lệ phát hiện vi phạm trên tổng số các cuộc kiểm tra sau thông quan của Chi cục Kiểm tra sau thông quan là 80% trong khi thời gian kiểm tra trung bình là 5.6 ngày bằng 56% so với thời gian cho phép cho thấy hiệu quả cao của hoạt động thu thập, phân tích đánh giá thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp.
Thứ hai, Chi cục đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giao; đến hết tháng 8 năm 2020, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã thu nộp ngân sách trên 10.9 tỷ đồng đạt hơn 111.9% so với chỉ tiêu phấn đấu.
Thứ ba, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra vụ việc công chức vi phạm nghiêm trọng đến mức bị xử lý hình sự, không để xảy ra khiếu nạy, khiếu kiện, không để phát sinh nợ thuế mới và 100% các doanh nghiệp vi phạm đều nhận rõ việc sai phạm và chấp hành việc nộp phạt theo đúng quy định.
Thứ tư, lập kế hoạch và tổ chức thành công các chương trình đào tạo và tự đào tạo các kỹ năng liên quan đến công tác Kiểm tra sau thông quan để xây dựng đội ngũ công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan tinh nhuệ, đủ đức, đủ tài, gỏi về chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác….
Trong những tháng cuối năm 2020, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chi cục hải quan trong công tác Kiểm tra sau thông quan, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các yếu kém, vướng mắc. Tiếp tục tập trung vào hoạt động thu thập thông tin, phân tích rủi ro, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các DN; các lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao và những DN chiếm tỷ trọng lớn về kim ngạch xuất, nhập khẩu, số thuế lớn, DN chưa được thực hiện Kiểm tra sau thông quan. Tập trung nghiên cứu phân tích thông tin, đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Kiểm tra sau thông quan các lĩnh vực còn chưa đáp ứng yêu cầu như: Xuất xứ hàng hóa, gia công, sản xuất xuất khẩu,... Tập trung đánh giá thông tin, phân tích rủi ro các lô hàng luồng xanh có dấu hiệu rủi ro cao, các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, giá, xuất xứ hàng hóa... Thu thập thông tin theo các chuyên đề liên quan loại hình xuất, nhập khẩu có độ rủi ro cao, mặt hàng, nhóm mặt hàng có khả năng xảy ra vi phạm lớn để cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan, phối hợp trong công tác quản lý Hải quan trên địa bàn và trên phạm vi toàn quốc.