Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia: Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2020) và ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020)
Ngô Duy Bách3/09/2020 9:00 AM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020), sáng ngày 02/9/2020, Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên, quần chúng của Chi bộ đã được ôn lại bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
VG_On_10_9.png
Có thể nói, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1945 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ Cách mạng tháng Tám vẫn là nội dung xuyên suốt mang tính nguyên tắc, khoa học trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
Cũng trong buổi sinh hoạt, cán bộ công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã được nghe tuyên truyền về quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành của Hải quan Việt Nam cùng với đó là lịch sử hình thành và phát triển của Hải quan Quảng Ninh. Qua các sự kiện đánh dấu các giai đoạn phát triển, từ một tổ chức tiền thân được khai sinh ngay sau ngày giành độc lập với cơ sở vật chất hết sức nghèo nàn, nhân lực hạn chế, kỹ thuật quản lý nghiệp vụ bắt đầu từ con số không, Hải quan Việt Nam đã từng bước chuyển mình, từ quản lý thủ công đơn giản đến bán thủ công và ngày nay đã xây dựng một lực lượng lớn mạnh, nhanh chóng tiếp cận được kỹ thuật quản lý hải quan tiên tiến hiện đại.
Qua những thông tin, tư liệu, câu chuyện sinh động được tuyên truyền tại buổi sinh hoạt, đã tái hiện được những khó khăn, gian khổ và những thành quả của Hải quan Quảng Ninh nói riêng và Hải quan Việt Nam nói chung trong từng giai đoạn phát triển. Có thể khẳng định quá trình xây dựng, hoạt động của Hải quan Việt Nam trong 75 năm qua luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạnh của đất nước, dân tộc, gắn liền với sự lớn mạnh, phát triển của nhà nước dân chủ nhân dân, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa tuyên truyền quan trọng, nhằm nâng cao ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng trong toàn thể đảng viên, quần chúng của Chi bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia.