Hướng dẫn áp dụng thuế suất nhóm hàng số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu
Ngô Thị Cẩm Linh20/08/2020 5:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc áp dụng thuế suất nhóm hàng số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2020 hướng dẫn thống nhất việc thực hiện.

Theo đó, 07 nhóm được định danh tại nhóm hàng số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP và không thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP thì áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Việc khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với 07 nhóm đã được định danh tại nhóm hàng số thứ tự 211 tại Biểu thuế xuất khẩu thực hiện như sau:

- Trường hợp hàng hóa có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng từ 51% giá thành sản phẩm trở lên: khai mã "TNKS" tại chỉ tiêu "Mã quản lý riêng" và khai 5% tại chỉ tiêu "Thuế suất".

- Trường hợp hàng hóa có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm: khai mã "TNKSD51" tại chỉ tiêu "Mã quản lý riêng" và bỏ trống, không khai tại chỉ tiêu "Thuế suất".

Việc xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm căn cứ vào báo cáo quyết toán năm trước của doanh nghiệp, không quy định bắt buộc phải căn cứ vào báo cáo quyết toán do cơ quan thuế kiểm tra.

Doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về việc xác định hàng hóa xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan giải quyết thủ tục thông quan trên cơ sở tự kê khai của doanh nghiệp và thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa khai báo thuộc 07 nhóm nêu trên mà có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm./.