02 TẬP THỂ, 01 CÁ NHÂN THUỘC CỤC HẢI QUAN VINH DỰ ĐƯỢC UBND TỈNH KHEN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
An Trung29/06/2020 12:00 PM
Đại diện Cục Hải quan nhận khen thưởng có đóng góp tích cực trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh Quảng Ninh

Đại diện Cục Hải quan nhận khen thưởng có đóng góp tích cực trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh Quảng Ninh

Ngày 27/6/2020, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 theo Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẳng định những kết quả nổi bật tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 10 năm qua về công tác CCHC, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị: Để thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước 2011, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Trung ương hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thông qua các đề án lớn, nhất là đã hoàn thiện Đề án báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến Đề án "Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn" và có Thông báo số 21-TB/TW (năm 2017). Mạnh dạn vận dụng hình thức PPP trong đầu tư xây dựng, vận hành các công trình, dự án lớn của tỉnh, góp phần làm cơ sở thực hiện để Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Đặc biệt đối với công tác cải cách hành chính có bước đột phá, phát huy hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, giảm 40-50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động theo nguyên tắc 5 tại chỗ "tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả" và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo khang trang, hiện đại, củng cố, vận hành, phát huy hiệu quả.

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được đổi mới, tổ chức bộ máy được kiện toàn, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian; từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; kỷ luật, kỷ cương, hành chính ngày càng được nâng cao.

Cải cách tài chính công đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét; việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả lớn, làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách; các khoản chi ưu tiên cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được đảm bảo; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính được tăng cường.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính bằng việc tập trung xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử giai đoạn 2016 - 2019, đề án chính quyền số và Trung tâm điều hành thành phố thông minh; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và kết nối liên ngành, liên thông dịch vụ công trực tuyến 4 cấp , tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp.
Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển.
Kết quả 10 năm thực hiện mạnh mẽ việc cải cách hành chính là trong 3 năm liên tiếp (2017 - 2019), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Quảng Ninh đã đứng đầu cả nước; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) luôn đứng trong nhóm đầu và đứng thứ nhất năm 2019; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ chỗ đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố năm 2016 vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc năm 2019. Chỉ số ICT Index năm 2019 đứng thứ 3/63 trong cả nước sau 03 năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4. Năm 2018, tỉnh đạt giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương trao.

Định hướng về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đạt mục tiêu trước năm 2030 Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, là cửa ngõ hợp tác kinh tế, trung tâm du lịch quốc tế của miền Bắc và cả nước, tỉnh xác định một trong 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là "nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực canh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật nhằm giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, văn hoá, con người, tài chính, tài sản công". Một trong 9 đề án và chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Chương trình cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, đối với Chương trình cải cách hành chính, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, thực hiện cải cách quyết liệt, hiệu quả thủ tục hành chính, gỡ bỏ mọi rào cản từ phía các cơ quan quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguyên tắc "5 tại chỗ" tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tăng tỷ lệ người dùng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính. Hoàn thành quá trình chuyển đổi số vững chắc, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, trọng tâm là hoàn thành đề án chính quyền điện tử, thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh. Hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Quy trình hóa việc giải quyết công việc các cơ quan hành chính các cấp theo tiêu chuẩn ISO; cắt giảm tối đa giao dịch, hội họp trực tiếp; tăng cường xử lý trên môi trường mạng.

Thứ hai, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển ngành, lĩnh vực, danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư; tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có quy mô lớn, có sức lan tỏa. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Thứ ba, giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); cải thiện thứ hạng cao về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Ninh.
Thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thúc đẩy giáo dục thông minh, sản xuất thông minh, quản lý thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đô thị xanh, đào tạo công dân thông minh. Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số; đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất kinh doanh. Phấn đấu là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025; ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại.
Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới nền kinh tế số. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn, đặc thù. Thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng hướng tới các cơ quan nhà nước "không giấy tờ". Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
Thứ sáu, tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả mô hình IPA, trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ, tạo lập môi trường đổi mới, sáng tạo; tăng cường chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo lập niềm tin, thói quen cho người sử dụng, thiết lập hệ thống dịch vụ công thông minh 24/7; đồng bộ trực tuyến Đảng - MTTQ- tổ chức chính trị xã hội- chính quyền.
Trên cơ sở định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm sáng rõ hơn những kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 10 năm thực hiện CCHC. Đó là, tinh thần triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC theo hướng gọn nhẹ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố đã giúp các TTHC được cắt giảm trung bình từ 50% đến 70% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương và luật pháp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết, trả kết đúng hạn và trước hạn trung bình hàng năm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 99,9%; cấp huyện đạt 96,9%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 85%...

Đặc biệt từ đầu năm 2019, tỉnh đã sáng tạo, vận dụng các quy định pháp luật để triển khai việc sử dụng con dấu thứ hai để giải quyết TTHC ngay tại trung tâm hành chính công các cấp. Với cách làm này, quy trình giải quyết các TTHC được nâng từ 4 tại chỗ trước đây lên 5 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại trung tâm. Qua đó giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng sách nhiễu, tiêu

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thí điểm một số mô hình mới và thành lập tổ chức đặc thù; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động với các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa. Từ đó góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, giảm đầu mối trong thực hiện các TTHC.
Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố then chốt trong công tác CCHC, từ năm 2013, trước khi Trung ương có chủ trương thực hiện thống nhất, mở rộng thí điểm thi tuyển lãnh đạo trong cả nước, Quảng Ninh đã tổ chức thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành, địa phương và thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng. Đồng thời, tỉnh cũng thường xuyên, liên tục tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBCCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả trong thực thi công vụ; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi không đúng chuẩn mực; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là đối với những lĩnh vực, những địa phương có số lượng TTHC lớn.

Quảng Ninh cũng là tỉnh đi đầu, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để căn bản hoàn thành xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử và bước đầu triển khai Đề án Thành phố thông minh. Qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay. Vừa qua, Quảng Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm kết nối giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế, cải cách tài chính công cũng được chú trọng và đạt được những chuyển biến toàn diện...
Phát biểu kết luận và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC trong thời gian qua là một trong những yếu tố quyết định để Quảng Ninh đạt được những bước phát triển toàn diện về KT-XH. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả Chỉ số CCHC chưa cao, đồng thời có tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức tương đối thấp; một số cơ quan, đơn vị, người dân, người đại diện tổ chức phản ánh trong quá trình giải quyết TTHC phải đi lại từ 3 lần trở lên; vẫn còn tình trạng công chức vẫn gây phiền hà, sách nhiễu.

Để tiếp tục đạt được những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ thể những lợi ích của CCHC trên hết, trước hết là phục vụ người dân và doanh nghiệp; người đứng đầu phải luôn khởi xướng, chủ trì, chỉ huy và kiểm tra, giám sát việc thực hiện để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Đồng thời, cần phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC; yếu tố con người trong nền công vụ phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đáp ứng được công việc do yêu cầu đổi mới từ thực tiễn đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc và khai thác có hiệu quả các tiện ích của chính quyền điện tử, vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành thành phố thông minh... sẽ là những vấn đề cốt lõi để đạt được những chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, phải đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, không báo trước việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ...

Để ghi nhận kết quả đóng góp tích cực trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020, nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm qua. Cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Hường- Phó Cục trưởng và tập thể Cục Hải quan vinh dự được nhận bằng khen đạt thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã giành giải Nhì trong cuộc thi tuyên truyền CCHC qua các clip (phóng sự ngắn) với chủ đề "Chặng đường 10 năm thực hiện CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ".