Một số nội dung mới tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của của Chính phủ
Nguyễn Thị Hồng23/06/2020 5:00 PM

Ngày 25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 57), có hiệu lực từ ngày 10/7/2020. 

Theo đó, Nghị định 57 ban hành 04 Phụ lục thay thế cho 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP để thống nhất với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện biểu thuế gồm: (1) Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế; (2) Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; (3) Phụ lục III - Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng; (4) Phụ lục IV - Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan (quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP)…

Một số sửa đổi:

- Về thuế xuất khẩu:

+ Sửa đổi quy định về kê khai tên hàng và mã hàng đối với các mặt hàng thuộc nhóm có STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu "Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên" và sửa đổi bổ sung điều kiện xác định mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm hàng này (quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP).

+ Sửa đổi mức thuế suất một số mặt hàng (mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 74.11 tăng từ 0% lên 5%; Sửa đổi tiêu chí và tăng thuế suất Bột oxit thuộc nhóm 25.05 từ 5% lên 10%).

+ Gộp 02 dòng thuế của mặt hàng nhôm chưa gia công thuộc nhóm 76.01 thành 01 dòng.

- Về thuế nhập khẩu:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 7a Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế giai đoạn 2018-2022.

+ Bổ sung Điều 7b tại khoản 2 Điều 1 quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 - năm 2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô), đồng thời quy định các đối tượng được áp dụng Chương trình.

+ Sửa đổi thuế suất một số mặt hàng thuộc nhóm 32.15; nhóm 54.02; nhóm 84.14; nhóm 84.20; nhóm 85.04.

+ Bãi bỏ nội dung về "Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO từ ngày 01/01/2019 trở đi" tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Nghị định 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/7/2020. Riêng (trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định được áp dụng từ ngày 01/01/2020).