Thông báo về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, lịch thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
27/03/2020 9:00 AM

Thông báo số 05/TB-HĐNVKHQ ngày 24/3/2020 về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, lịch thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

Thông báo số 05 - Thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai HQ 2020.pdf