Hướng dẫn thực hiện quy định về xuất khẩu khẩu trang
Ngô Thị Cẩm Linh20/03/2020 6:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan vừa có các công văn số 1163/GSQL-GQ1 ngày 16/3/2020, 1208/GSQL-GQ1 ngày 17/3/2020 giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ về xuất khẩu khẩu trang y tế.

Theo đó, mặt hàng khẩu trang y tế chỉ được xuất khẩu trong các trường hợp:

- Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

- Doanh nghiệp chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp dồng gia công ký trước ngày 01/3/2020. Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) trước ngày 01/3/2020.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì cơ quan hải quan không có cơ sở để giải quyết trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị làm thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế dựa trên Giấy chứng nhận lưu hành tự do do Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cấp với nội dung "Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm trên tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế".

Đối với doanh nghiệp chế xuất, căn cứ quy định tại khoản 3, 4 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp mua khẩu trang từ nội địa để phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp mình thì có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất lựa chọn thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ./.