Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Nguyễn Hòa14/02/2020 5:00 PM
Hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK tại Chi cục HQCK Móng Cái

Hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK tại Chi cục HQCK Móng Cái

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 nhằm cụ thể hóa những nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính theo Đề án truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Bám sát nội dung chỉ đạo về cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ, Ngành, Tỉnh và cụ thể hóa vào tình hình thực tế tại từng đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc, công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thực hiện thường xuyên, liên tục với nội dung phong phú, hình thức đa dạng như: tin, bài viết, video, phóng sự truyền hình, chuyên đề… trên các báo, đài Trung ương và địa phương; treo pano, phát tờ rơi tại các địa điểm làm thủ tục hải quan; lồng ghép trong nội dung các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề… đảm bảo tính chính xác, đa chiều, bám sát tình hình công tác nghiệp vụ hải quan và kịp thời định hướng trong dư luận.

Nội dung tuyên truyền được định hướng rõ: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành và của Tỉnh về cải cách hành chính: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tuyên truyền về nỗ lực, kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung vào các hoạt động: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa hành chính… Cụ thể như: Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Hải quan, kiến nghị sửa đổi văn bản phù hợp thực tế hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK đồng thời đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan; Công tác tham mưu cho Ngành, cho Tỉnh về các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp: các hội nghị đối thoại, tham vấn, gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp Hải quan – Doanh nghiệp; hoạt động của các Tổ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; hoạt động tham mưu, đề xuất các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Việc tiếp tục ứng dụng triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, các trang thiết bị công nghệ thông tin, máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ; Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020; Đo thời gian thông quan giải phóng hàng năm 2020; Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, phát triển hiện đại hóa trọng tâm năm 2020; Triển khai mở rộng Hệ thống giám sát tự động (VASSCM) tại các kho, bãi, cảng để tăng cường ứng dụng CNTT nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp; Công tác phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo từng giai đoạn cụ thể; những lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN; Tập trung rà soát tổ chức bộ máy, xây dựng phương án, cân đối biên chế, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ khi địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh được mở rộng, bổ sung thêm nhiệm vụ mới như : Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cầu Bắc Luân II, Cảng khách quốc tế Hạ Long, Khu công nghiệp Việt Hưng ; Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cấp Chi cục theo đúng chủ trương tinh gọn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Việc đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm. Tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống VTVL từ đó làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của VTVL. Đánh giá năng lực công chức tại các lĩnh vực nghiệp vụ chính, từng bước ứng dụng vào công tác tổ chức cán bộ (đào tạo, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển); Các sáng kiến trong công tác cải cách hành chính đã áp dụng mang lại hiệu quả tại đơn vị và có tác động lan tỏa trong Ngành…

Tại Kế hoạch, Cục Hải quan tỉnh phân công chi tiết, cụ thể nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trên báo, đài năm 2020 cho các đơn vị là đầu mối chủ trì, yêu cầu sản phẩm đầu ra hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Định kỳ quý, 6 tháng, năm, các đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Cục Hải quan tỉnh. Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh giao cho Văn phòng Cục là thường trực theo dõi, đôn đốc, triển khai, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, giám sát, đánh giá tiến độ, hiệu quả việc triển khai thực hiện của các đơn vị được giao đầu mối chủ trì thực hiện.

Triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên báo, đài hàng năm là nhiệm vụ quan trọng của Cục Hải quan tỉnh, thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với Chương trình cải cách, hiện đại hóa Hải quan nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Mặt khác, qua tuyên truyền, người dân, tổ chức, doanh nghiệp được hiểu biết và đồng hành cùng cơ quan Hải quan trong công tác cải cách hành chính; qua đó, nâng cao chất lượng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 sẽ góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính, hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững", chủ đề công tác năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh "Kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả".