Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
24/12/2019 4:00 PM

Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN.pdf


Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p001.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p002.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p003.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p004.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p005.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p006.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p007.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p008.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p009.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p010.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p011.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p012.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p013.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p014.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p015.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p016.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p017.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p018.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p019.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p020.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p021.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p022.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p023.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p024.png
Thỏa thuận hợp tác với bưu điện tỉnh QN_p025.png