Hạn chế các trường hợp từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
Đàm Quang Cường9/10/2019 4:00 PM

Việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Thời gian qua, bên cạnh những hồ sơ được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và ra thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan thì Tổng cục Hải quan cũng có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan theo đơn đề nghị của tổ chức/cá nhân, do một số nguyên nhân:

(1) Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

(2) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

- Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, thuộc vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

- Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và chờ kết quả xử lý;

(3) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước.

Vì vậy để hạn chế các trường hợp bị từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, trước khi gửi đơn đề nghị, các tổ chức/cá nhân cần nghiên cứu kỹ quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.