Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Xuân Hương9/09/2019 5:00 PM
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức, liêm chính thông qua các hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề, các buổi tập huấn, họp đơn vị, họp Chi bộ

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức, liêm chính thông qua các hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề, các buổi tập huấn, họp đơn vị, họp Chi bộ

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 2529/KH-HQQN triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ công chức, người lao động. Từ đó, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho công chức, người lao động; góp phần thực thi đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Đối mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của công chức, người lao động; kết hợp đa dạng, linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền…

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể: hàng năm, 100% công chức, người lao động Cục Hải quan tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức phuc hợp; hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của công chức, người lao động trong thực thi công vụ và xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa công chức, người lao động với người dân, doanh nghiệp; củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của công chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, c hống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính…

Từ nay đến hết năm 2021, Cục Hải quan tỉnh yêu cầu trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thường xuyên tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Xây dựng các chương trình, chuyên mục, đưa tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức, liêm chính thông qua các hội nghị quán triệt, sinh hoạt chuyên đề, các buổi tập huấn, họp đơn vị, họp Chi bộ; tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chính trị với nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ công chức, người lao động gắn với chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tôn vinh, nhân rộng các mô hình, gương tiêu biểu; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn…/.