Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới
Thu Hiền11/09/2019 5:00 PM
Hoạt động XNK qua cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái

Hoạt động XNK qua cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021, ngày 04/9/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 2616/KH-HQQN cụ thể hóa nội dung, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng triển khai thực hiện thông qua việc cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về Hải quan và các cam kết quốc tế liên quan đến hoạt động XNK; thông tin thường xuyên, liên tục về các hoạt động, hội nghị, chương trình tập huấn… trên website, fanpage, mạng nội bộ, hoặc phối hợp thông tin qua báo, đài của Trung ương, địa phương.

Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan tại các Chi cục, nơi làm thủ tục hải quan, trên website Cục Hải quan Quảng Ninh để người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong liên hệ, phản ánh, góp ý, kiến nghị về tình hình thực hiện pháp luật hải quan; duy trì hỗ trợ doanh nghiệp 24/7 thông qua các tổ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp từ cấp Cục tới Chi cục, qua fanpage DDCI Hải quan… Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (22 thủ tục hành chính), kịp thời đề xuất cắt giảm, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan thông qua việc tiếp tục mở rộng triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XK, NK tại cảng biển (VASSCM); thực hiện "chế độ thông quan hẹn trước" và nghiệp vụ "thẩm định kết quả trước thời hạn" tại cầu Bắc Luân II Móng Cái; triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017 (HQ36a) của Tổng cục Hải quan; duy trì hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia…

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng thường xuyên thực hiện rà soát, xếp hạng các doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn để báo cáo Tổng cục Hải quan điều chỉnh đúng với mức độ chấp hành, tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp; đến nay đã đề xuất Tổng cục Hải quan điều chỉnh xếp hạng cho 62 doanh nghiệp; thực hiện cập nhật thông tin 965 hồ sơ của 659 doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quản lý rủi ro… Đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại trên địa bàn; vận động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phản ánh về dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hải quan hay thời gian thông quan và ách tắc gây cản trở quá trình thông quan hàng hóa XNK…

Những nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK của Hải quan Quảng Ninh đã góp phần tích cực thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn. Lũy kế đến ngày 31/8/2019, đã có 999 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn; trong đó, có 315 doanh nghiệp trong tỉnh và 684 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Tổng số tờ khai qua Hệ thống VNACCS/VCIS đạt 50.039 tờ khai; kim ngạch đạt 7,03 tỷ USD (tăng 21,35% về số tờ khai và tăng 4,45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018).

Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật; triển khai hiệu quả hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK của doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan (cảng vụ, hãng tàu, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng…) để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng (Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát…) tiến hành thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp và dôn đốc các đơn vị triển khai các hoạt động quản lý tuân thủ…/.