Hướng dẫn khai báo hải quan đối với tờ khai nhập khẩu tại chỗ
Ngô Thị Cẩm Linh12/08/2019 4:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5095/TCHQ-GSQL ngày 09/8/2019 hướng dẫn việc khai báo trên tờ khai hải quan đối với các trường hợp hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc đối tượng là hàng hóa nhập khẩu khác.

Theo đó, tại chỉ tiêu số 1.69 - Số quản lý nội bộ doanh nghiệp, người khai hải quan thực hiện khai báo theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các hướng dẫn khác về khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có liên quan.

Ví dụ: #&NKTC#&số tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu).

Tại chỉ tiêu số 1.50 - Chi tiết khai trị giá, ngoài việc thực hiện khai báo theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, người khai hải quan khai thông tin đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khác như:

- Trường hợp tạm nhập hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1.

- Trường hợp tạm nhập hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2.

- Trường hợp tạm nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ...) ghi #&3.

- Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài ghi #&4.

- Trường hợp hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này ghi #&5.

- Trường hợp hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại ghi #&6.

- Trường hợp hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán ghi #&7.

- Trường hợp hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân ghi #&8.

- Trường hợp hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế ghi #&9.

Trường hợp chỉ tiêu chi tiết khai trị giá vượt quá ký tự thì người khai hải quan thực hiện khai báo tiếp tại chỉ tiêu số 1.68 - Phần ghi chú./.