Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngô Thị Cẩm Linh31/07/2019 5:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/7/2019 trao đổi với Tổng cục Hải quan để thống nhất xử lý các vướng mắc.
Về việc tuân thủ nguyên tắc quản lý quy định tại Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg (QĐ 18), cơ sở để so sánh, đối chiếu khai báo của doanh nghiệp về mục đích nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là các thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tra cứu mã số doanh nghiệp trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, căn cứ Điều 14 QĐ 18 thì doanh nghiệp nhập khẩu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có trách nhiệm khai báo rõ mục đích nhập khẩu (theo mã loại hình nhập khẩu) trên tờ khai hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.
Về nội dung của chứng thư giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, yêu cầu phải có nhận xét, đánh giá kết quả giám định so với từng tiêu chí quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, Điều 5 QĐ 18. Riêng tiêu chí quy định tại Khoản 5, Điều 5 QĐ 18 phải liệt kê tên quốc gia, tên cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ, địa chỉ liên lạc, website (nếu có), công suất để đảm bảo yêu cầu công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải nộp bổ sung chứng từ như sau:
- Trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc: Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 QĐ 18. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, e Khoản 1, Điều 10 QĐ 18.
- Trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc: Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 QĐ 18 (Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt). Như vậy, đối với trường hợp này, doanh nghiệp không cần yêu cầu tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nữa.
Về danh sách tổ chức giám định được chỉ định, thừa nhận, trong vòng 60 ngày kể từ ngày 15/6/2019 (thời điểm QĐ 18 có hiệu lực), doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn, yêu cầu thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng bởi các tổ chức giám định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 QĐ 18.
Về hiệu lực thi hành, căn cứ Khoản 5, Điều 8; Khoản 6, Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Điều 8 Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN hết hiệu lực từ ngày 15/6/2019 (khi QĐ 18 có hiệu lực thi hành)./.