Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Xuân Hương28/07/2019 5:00 PM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo kế hoạch, 02 lĩnh vực, thủ tục được lực chọn, chỉ định thực hiện điều tra sự hài lòng của doanh nghiệp gồm: Thủ tục hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu; Thủ tục hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu. Số lượng phiếu triển khai thực hiện cho mỗi thủ tục là 30 phiếu.

Việc triển khai đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được thực hiện theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc "Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019".

Việc triển khai đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước; từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp để cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh nói chung, của Cục Hải quan tỉnh nói riêng, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Thời gian thông quan hàng hóa đã được rút ngắn đáng kể, kết quả đo giải phóng hàng quý I năm 2019 cho thấy, thời gian giải phóng hàng NK là 19h38'25'' giảm 18%, hàng XK 3h56'23'' giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Môi trường thông thoáng, minh bạch đã góp phần thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 906 doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK qua địa bàn, 36.094 tờ khai thực hiện trên Hệ thống VNACCS/VCIS, kim ngạch XNK đạt 5,1 tỷ USD; tăng 16% về doanh nghiệp và tăng 21% về số tờ khai so với cùng kỳ 2018.