Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Xuân Hương9/07/2019 5:00 PM
Hải quan Quảng Ninh tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng cầu thị, thực chất

Hải quan Quảng Ninh tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng cầu thị, thực chất

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bên cạnh việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, tỉnh Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Theo đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, rút ngắn thời gian, lộ trình giải quyết. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trở lên…

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng cầu thị, thực chất; qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết dứt điểm hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý những bất cập trong quy định gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (nếu có).

Việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức: công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử; tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả xử lý, khắc phục hậu quả theo quy định…

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng cũng sẽ được tăng cường. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công; coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn, thực hiện hiệu quả phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ".

Nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tỉnh Quảng Ninh tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Theo đó, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; khắc phục tình trạng chồng chéo, phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cấ nhân thực hiện, chấp hành tốt. Kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước./.