Xử lý thuế hàng hóa sản xuất xuất khẩu đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập
Ngô Thị Cẩm Linh31/05/2019 5:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 3514/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2019 hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập.
* Khi tái nhập sản phẩm sản xuất xuất khẩu để chờ tái xuất
- Về thuế nhập khẩu, cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế nhập khẩu nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; doanh nghiệp được hoàn lại số tiền thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có).
Khi lập báo cáo quyết toán, trường hợp nộp qua hệ thống, doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm tái nhập tại chỉ tiêu 26.10 - Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ, ghi số tờ khai tái nhập tại chỉ tiêu 26.13 - Ghi chú trên mẫu số 26, Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm tái nhập tại cột 6 - Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ, ghi số tờ khai tái nhập tại cột 11 - Ghi chú trên mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL, Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
- Về thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai tái nhập. Cơ quan Hải quan thực hiện không thu thuế nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập, người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trình tự, thủ tục không thu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện tương tự trình tự, thủ tục không thu thuế nhập khẩu quy định tại Điều 27 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018.
Trường hợp doanh nghiệp đã được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 thì khi tái nhập, doanh nghiệp phải nộp lại số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã được hoàn tương ứng với lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng phải tái nhập.
* Khi tái xuất sản phẩm đã tái nhập
- Về thuế xuất khẩu sản phẩm, nếu doanh nghiệp đã được hoàn thuế xuất khẩu trước đó thì vẫn phải nộp thuế xuất khẩu như đối trường hợp xuất khẩu lần đầu.
Khi lập báo cáo quyết toán, trường hợp nộp qua hệ thống, doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm xuất khẩu tại chỉ tiêu 26.11.2 - sản xuất sản phẩm xuất khẩu, ghi số tờ khai tái xuất tại chỉ tiêu 26.13 - Ghi chú trên mẫu số 26, Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm tái xuất tại cột 8 - Lượng sản phẩm xuất khẩu, ghi số tờ khai tái xuất tại cột 11 - Ghi chú trên mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL, Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
- Về thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được hoàn lại số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.
* Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa khi tái nhập
Đối với sản phẩm tái nhập nhưng không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp thực hiện kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015)./.