Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Bích Diệp12/05/2019 3:00 PM

Năm 2019 đánh dấu sự kiện vô cùng quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Phát huy tốt vai trò tiên phong và tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, trí tuệ trong toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phát triển.

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh yêu cầu cấp ủy, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và Liên đoàn Lao động tỉnh về hoạt động công đoàn

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo tổ chức Công đoàn chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh lần thứ XII đã đề ra gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1021-CT/ĐU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của tổ chức, đoàn thể trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng. 

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động theo hướng ngày càng có chiều sâu, chất lượng, bám sát chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị; đa dạng hóa mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động đoàn viên.

Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động do Tỉnh phát động, chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực trong "Tuần lễ cao điểm" từ ngày 21-27/7/2019.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Công đoàn Cục đã luôn giữ vững vai trò đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần giáo dục, động viên người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.