Quảng Ninh phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu PCI cả nước
Châu Giang12/05/2019 2:00 PM
Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) tại Cục Hải quan tỉnh

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) tại Cục Hải quan tỉnh

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết 19/NQ-CP và nâng cao năng lực cạnh tranh PCI Quảng Ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh PCI, hướng tới tăng dần điểm tổng PCI qua từng năm.

Tập trung cải thiện vượt bậc 3 chỉ số: Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ DN và Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự

Cụ thể: Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tất cả 10 chỉ số thành phần PCI đều phải có sự cải thiện so với năm 2018; trong đó, phấn đấu có 7 chỉ số trong top 5/63 (gồm: Chi phí Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính Minh bạch, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng, Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp, Đài tạo lao động), 2 chỉ số trong top 8/63 (Chi phí không chính thức, Tính năng động) và 1 chỉ số trong top 15/63 (Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự), không có chỉ số nào nằm ngoài top 15.

Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định, sẽ dành ưu tiên và tập trung cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của 3 chỉ số: Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự.

Hiện thực hóa mục tiêu trên, năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tập trung tập dung bám sát các chỉ đạo điều hành của Quốc  hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, về hỗ trợ doanh nghiệp. Từ đó, cụ thể hóa phù hợp thực tiễn tình hình tại địa phương thông qua việc ban hành các Nghị quyết (Nghị quyết 14-NQ/Tu ngày 04/12/2018 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 10/01/2019); đồng thời chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ".

Nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, nỗ lực, quyết liệt triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong đó, công tác hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được yêu cầu chú trọng. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư "tại chỗ"; kịp thời giải quyết các kiến nghị/đề xuất của doanh nghiệp bằng văn bản và công khai các kiến nghị và quá trình giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên các cổng thông tin điện tử của sở, ngành và địa phương. Tập trung triển khai hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" với những giải pháp thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp…

Thường xuyên theo dõi, bám sát để nắm bắt kịp thời tình hình triển khai các dự án đầu tư, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đề ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư, các doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài gây mất niềm tin trong cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Với những khó khăn, vướng mắc kéo dài không thuộc thẩm quyền, cần phân cộng đầu mối cụ thể đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, bám sát các bộ, ngành và các cơ quan trung ương để sớm giải quyết cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phải lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương. Các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp khi ban hành đều được lấy ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND huyện/thị xã/thành phố và các ngành thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Hải quan, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh) chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng các Kế hoạch thanh, kiểm tra, phối hợp xử lý các tình huống khi có sự chồng chéo (nếu có) trong hoạt động thanh, kiểm tra trên địa bàn của tỉnh, đảm bảo nguyên tắc một năm chỉ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch không quá một lần đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh chú trọng triển khai nhiều cách thức đánh giá chất lượng cán bộ công chức nhằm nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ tiếp xúc làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp; nghiêm túc thay thế những người không đủ năng lực, trình độ và phẩm chất. Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức đơn vị mình có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các hoạt động công vụ có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp do đơn vị mình đảm trách.

Khuyến khích sở, ngành, địa phương học tập mô hình CDCI Hải quan tỉnh

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) 2019; đồng thời khuyến khích các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai đánh giá độc lập chất lượng điều hành của từng cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc theo mô hình CDCI của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Từng sở, ngành và địa phương cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện chỉ số Tính minh bạch, Chi phí không chính thức gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, tiếp tục công khai, minh bạch với những cách thức đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy trình thủ tục hành chính của đơn vị để các nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả cổng thông tin điện tử cơ quan, trang fanpage DDCI và các kênh thông tin để cập nhật nhanh, hiệu quả thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nắm bắt kịp thời thông tin phản hồi từ nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn và kiến nghị của các nhà đàu tư.

Tăng cường các kênh phát hiện thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp./.