Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh
Châu Giang7/05/2019 4:00 PM

Ngày 6/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1365/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh làm chủ sở hữu.

Kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh làm chủ sở hữu có địa chỉ tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thành lập theo Quyết định số 462/TCHQ/QĐ-GSQL ngày 20/4/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Quyết định số 1365/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sau 06 tháng kể từ ngày Quyết định trên có hiệu lực, nếu Chi nhánh Công ty CPTMDV và XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định chấm dứt hoạt động./.