Sửa đổi Thông tư liên quan đến cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Đại lý làm thủ tục hải quan
Ngô Thị Cẩm Linh26/04/2019 11:00 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể gồm:

- Hồ sơ dự thi, trường hợp miễn thi, kết quả thi.

- Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

- Đại lý làm thủ tục hải quan.

- Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

- Tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

- Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

- Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

- Quản lý và sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

- Quyền, trách nhiệm của Đại lý làm thủ tục hải quan.

- Quyền, trách nhiệm của chủ hàng.

- Quyền, trách nhiệm của cơ quan hải quan.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số mẫu biểu quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC.

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đang thực hiện khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đại lý làm thủ tục hải quan được tiếp tục thực hiện và thông báo bổ sung danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Khoản 6, Điều 14 Thông tư này đến trước ngày 31/12/2019.

Sau ngày 31/12/2019, khi có thay đổi danh sách đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục thực hiện việc thông báo, cập nhật thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức đã cấp cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực để Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp lại hoặc gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Thông tư số 22/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019./