Hướng dẫn áp dụng Thông tư quy định về sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu
Ngô Thị Cẩm Linh24/04/2019 10:00 AM
http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/4145/19404187_Luat%20ATTT%20mang%20_17-01-02.png

http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/4145/19404187_Luat%20ATTT%20mang%20_17-01-02.png

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có công văn số 1165/GSQL-GQ1 ngày 12/4/2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. 

Theo đó, liên quan đến việc áp dụng Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1027/BTTTT-CATTT ngày 04/4/2019 gửi Tổng cục Hải quan để phối hợp triển khai thực hiện. Việc này xuất phát từ các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông thông thường nhưng có mã HS trùng với mã HS của sản phẩm an toàn thông tin mạng được quy định tại Phụ lục I Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT. 

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai hải quan đối với các sản phẩm nhập khẩu không phải sản phẩm an toàn thông tin mạng, văn bản số 1027/BTTTT-CATTT đã nêu rõ: Việc áp dụng Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT thực hiện đối với những sản phẩm có kê khai đồng thời: mã HS, mô tả hàng hóa và mô tả chức năng chính về an toàn thông tin mạng được ban hành tại Phụ lục I kèm Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT. Các sản phẩm không có chức năng chính về an toàn thông tin mạng không được xem là sản phẩm an toàn thông tin mạng và không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT./.